My Ostraka History IV: 
v 18x24"
My Ostraka: Star Fields I: xxii